នៅក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់បើយើងមិន មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់នោះទេ វានិងបង្កអោយវា  មានការខាត់បង់យ៉ាងច្រើន សំរាប់ការចិញ្ចឹមនេះ។

តាមបទពិសោធន៏ផ្ទាស់របស់ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី មាន់ ទា របស់​យើងខ្ញុំផ្ទាល់ យើងខ្ញុំនិងរៀបរាប់តាមលំដាប់លំដោយ អោយសំរាប់ ការចិញ្ចឹមនេះ។