នៅក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីក្រហម វាក៏សូវខុសទៅនិងត្រីដែល យើងចិញ្ចឹមផ្សេងៗដែរ ដូចជាត្រី អណ្តែង ត្រីផ្ទក់ ត្រីក្រាញ់ ត្រីទីឡាប់ស្យា ។ វាតែតែត្រូវការស្រះដែលមានទីធ្លាល្អ មានទឹកស្អាត មានចំណីដែលផ្តល់ វីតាវីន  ។

ទីតាំងដែលកូនត្រីខេត្តសៀមរាបៈ  សំរាប់ការចិញ្ចឹមត្រីក្រហម នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប លោកអ្នកអាចទាក់ទងទៅសង្កាត់ក្របីរៀល ក្រុងសៀមរាប លោកអ្នកអាចទៅទិញត្រីដែលលោកអ្នកត្រូវការវា។

ទីតាំងដែលកូនត្រីខេត្ត តាកែវៈ លោកអ្នកអាចរកទិញនៅក្នុងក្រុងដូនកែវ ឬផ្សារអង់តាសោម ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែវ។

ការចិញ្ចឹមត្រីក្រហមៈ
– ការដាក់កូនត្រីក្រហមចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះ យើងត្រូវរៀបចំធ្វើដូចស្រះត្រីអណ្តែងដែរ
– អោយចំណីក្នុងមួយថ្ងៃ ៣ដង អោយវានៅពេលថ្ងៃមានពន្លឺរគ្រប់គ្រាន់