គ្មានចំណែកភាគរយនៃមនុស្សដូចយើងនៅលើតារាងនេះទេ។​ ត្រូវតែបង្កើតតារាងថ្មីដោយត្រូវតែមានមនុស្សមានលក្ខណៈដូចយើងនៅលើតារាងភាគរយនេះដែរ។​ ជីវិតដែលគ្មានល្បែងកំដរជីវិត​ គឺជាជីវិតដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ។​ រឿងដែលមនុស្សគ្រប់រូបឬមនុស្សភាគច្រើនអាចធ្វើបាន​ មិនមែនជាល្បែងជក់ចិត្តរបស់មនុស្សអស្ចារ្យលើលោកឡើយ៕